624 தற்காலிகப் பணியிடங்களுக்கு (G.O.No.47, Dated:20.03.2013) ஏப்ரல் - 2021 முதல் 3 மாதங்களுக்கு ஊதிய நீட்டிப்பு ஆணை வெளியீடு - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Friday, April 30, 2021

624 தற்காலிகப் பணியிடங்களுக்கு (G.O.No.47, Dated:20.03.2013) ஏப்ரல் - 2021 முதல் 3 மாதங்களுக்கு ஊதிய நீட்டிப்பு ஆணை வெளியீடு

624 தற்காலிகப் பணியிடங்களுக்கு (G.O.No.47, Dated:20.03.2013) ஏப்ரல் - 2021 முதல் 3 மாதங்களுக்கு ஊதிய நீட்டிப்பு ஆணை வெளியீடு


School Education RMSA Temporary Posts II Phase 26 Model Schools opened in 2013-2014 Teaching and Non-Teaching Sanctioned 624 Temporary post continuation Orders from 01. 04.2021 awaited from Government Certificate for a period of 3 months from 01.04.2021 issued Regarding
Ref:
1 GOMsNo.47 School Education (C2) Department, dated 20.03.2013
2. GOD)No.302, School Education (SE5(1) Department dated 20.04.2018.
The under mentioned Officers are here by informed that the orders of Government Sanctioning further Continuance of certain Teaching Temporary Post beyond 21032021 as particularised in the enclosed certificates in the enclosed certificates are awaited.
The Certificate as prescribed with reference to paragraph 3 of GOMsNo.104, Finance (D) Department, dated: 20011074 for the drawls of Pay and Allowances of the incumbents in their Temporary Posts is in order to draw and disburse the pay and allowances of the incumbents for a period of three months from 010.04.2021
Orders of Government Sanctioning further Continuance to temporary posts from 01.04.2021 will be communicated on its receipt.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad