பள்ளிகளில் உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் மற்றும் உடற்கல்வி இயக்குநர்களின் பணிகள் மற்றும் பராமரிக்க வேண்டிய பதிவேடுகள் குறித்த வேலூர் முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள் (Proceedings of Vellore Chief Educational Officer on the Duties of Physical Education Teachers and Physical Education Directors in schools and the records to be maintained by them) ந.க.எண்: 3226/அ5/2020, நாள்: 13-12-2021... - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Tuesday, December 14, 2021

பள்ளிகளில் உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் மற்றும் உடற்கல்வி இயக்குநர்களின் பணிகள் மற்றும் பராமரிக்க வேண்டிய பதிவேடுகள் குறித்த வேலூர் முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள் (Proceedings of Vellore Chief Educational Officer on the Duties of Physical Education Teachers and Physical Education Directors in schools and the records to be maintained by them) ந.க.எண்: 3226/அ5/2020, நாள்: 13-12-2021...

பள்ளிகளில் உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் மற்றும் உடற்கல்வி இயக்குநர்களின் பணிகள் மற்றும் பராமரிக்க வேண்டிய பதிவேடுகள் குறித்த வேலூர் முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள் (Proceedings of Vellore Chief Educational Officer on the Duties of Physical Education Teachers and Physical Education Directors in schools and the records to be maintained by them) ந.க.எண்: 3226/அ5/2020, நாள்: 13-12-2021...


No comments:

Post a Comment

Post Top Ad