உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர் துறை - பெறப்படும் மனுக்களுக்கு தீர்வு காண பள்ளிக் கல்வி இயக்கக அளவில் பொறுப்பு அலுவலரை நியமித்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு... - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Tuesday, June 1, 2021

உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர் துறை - பெறப்படும் மனுக்களுக்கு தீர்வு காண பள்ளிக் கல்வி இயக்கக அளவில் பொறுப்பு அலுவலரை நியமித்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு...

உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர் துறை - பெறப்படும் மனுக்களுக்கு தீர்வு காண பள்ளிக் கல்வி இயக்கக அளவில் பொறுப்பு அலுவலரை நியமித்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு..பள்ளிக் கல்வி - உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர் - துறை உருவாக்கம் - பெறப்படும் மனுக்களுக்கு தீர்வு காணும் பொருட்டு பள்ளிக் கல்வி இயக்கக அளவில் பொறுப்பு அலுவலரை நியமித்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள் ந.க.எண்: 14838/ அ1/ இ4/ 2021, நாள்: 26-05-2021...


CLICK HERE

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad