ஈட்டிய விடுப்பு ஒப்படைப்பு ஊதியத்தை அடுத்த ஓராண்டுக்கு நிறுத்தி வைத்து தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை(G.O.(Ms.)No : 48 , Dated : 13.05.2021) வெளியீடு (Periodical Surrender of Earned Leave and Payment of Leave Salary - Suspended for one more year till 31-03-2021)... - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Monday, August 23, 2021

ஈட்டிய விடுப்பு ஒப்படைப்பு ஊதியத்தை அடுத்த ஓராண்டுக்கு நிறுத்தி வைத்து தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை(G.O.(Ms.)No : 48 , Dated : 13.05.2021) வெளியீடு (Periodical Surrender of Earned Leave and Payment of Leave Salary - Suspended for one more year till 31-03-2021)...

ஈட்டிய விடுப்பு ஒப்படைப்பு ஊதியத்தை அடுத்த ஓராண்டுக்கு நிறுத்தி வைத்து தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை(G.O.(Ms.)No : 48 , Dated : 13.05.2021) வெளியீடு (Periodical Surrender of Earned Leave and Payment of Leave Salary - Suspended for one more year till 31-03-2021)...
 ஈட்டிய விடுப்பு ஒப்படைப்பு ஊதியத்தை அடுத்த ஓராண்டுக்கு நிறுத்தி வைத்து தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியீடு...Periodical Surrender of Earned Leave and Payment of Leave Salary - Suspended for one more year till 31-03-2021 - G.O.(Ms.)No : 48 , Dated : 13.05.2021...ORDER : In the Government Order third read above , due to the fiscal stress arising from the COVID - 19 pandemic , orders were issued for suspension of the facility of the periodical surrender of Earned Leave for encashment for 15 days every year / 30 days every two years to all the Government Employees and Teachers , initially for a period of one year , from the date of issue of order. In the said Government Order , it has also been ordered that this order shall also be applicable to all Constitutional / Statutory bodies including all State Corporations , Local Bodies , Boards , Universities , Commissions , Companies , Institutions , Societies , etc. , Further in the Government Order fourth read above , necessary amendments to rule 7A of the Tamil Nadu Leave Rules , 1933 , have been issued , in this regard. In view of the second wave of Corona and the need to conserve resources to fight the pandemic , the suspension of periodical surrender of Earned Leave for encashment for 15 days every year / 30 days every two years , as provided under Rule 7A of the Tamil Nadu Leave Rules , 1933 is extended for one more year , till 31.03.2022 , to all the Government Employees and Teachers.The order shall also be applicable to all Constitutional / Statutory bodies , including all State Corporations , Local Bodies , Boards , Universities , Commissions , Companies , Institutions , Societies , etc.,

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad