கல்வி தொலைக்காட்சியில்(Kalvi TV) 23-08-2021 அன்று ஒளிபரப்பான எட்டாம் வகுப்பு காணொளிகள்(VIII Standard Videos)... - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Monday, August 23, 2021

கல்வி தொலைக்காட்சியில்(Kalvi TV) 23-08-2021 அன்று ஒளிபரப்பான எட்டாம் வகுப்பு காணொளிகள்(VIII Standard Videos)...

கல்வி தொலைக்காட்சியில்(Kalvi TV) 23-08-2021 அன்று ஒளிபரப்பான எட்டாம் வகுப்பு காணொளிகள்(VIII Standard Videos)...
கல்வி தொலைக்காட்சியில்  23-08-2021 அன்று ஒளிபரப்பான எட்டாம் வகுப்பு காணொளிகள்...

💥  தமிழ் - அலகு 1- தமிழ் மொழி வாழ்த்து - https://youtu.be/hxST__EVBW0

 💥 ஆங்கிலம் - Unit 1 –Grammar – Parts of Speech - https://youtu.be/A9vdHClAbIA

 💥 கணக்கு - அலகு 1 - எண்கள் - எண்களை அறிவியல் குறியீட்டில் அமைத்தல் மற்றும் அறிதல் -  https://youtu.be/cXW-8A_vlc4

💥 அறிவியல் - அலகு 18 - உயிரினங்களின் ஒருங்கமைவு - திசுக்கள், உறுப்புகள் - கண் - https://youtu.be/vrmTvBgkcmY?t=5290

💥 சமூக அறிவியல் - அலகு 4 - வரலாறு - மக்களின் புரட்சி - https://youtu.be/NlMgPyYVPTs


No comments:

Post a Comment

Post Top Ad