சமக்ர சிக்சா - தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் பணிபுரியும் பெண் ஊழியர்களுக்கு மகப்பேறு, கருச்சிதைவு, தத்தெடுப்பு விடுப்பு அனுமதித்தல் சார்ந்து மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் வழிகாட்டுதல்கள் (Samagra Siksha - State Project Director's guidelines for granting maternity, abortion and adoption leave to female employees working on a Consolidated basis - SPD Letter No.2405/ SS/ A1/ 2020, Dated: 10-12-2021)... - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Tuesday, December 14, 2021

சமக்ர சிக்சா - தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் பணிபுரியும் பெண் ஊழியர்களுக்கு மகப்பேறு, கருச்சிதைவு, தத்தெடுப்பு விடுப்பு அனுமதித்தல் சார்ந்து மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் வழிகாட்டுதல்கள் (Samagra Siksha - State Project Director's guidelines for granting maternity, abortion and adoption leave to female employees working on a Consolidated basis - SPD Letter No.2405/ SS/ A1/ 2020, Dated: 10-12-2021)...

சமக்ர சிக்சா - தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் பணிபுரியும் பெண் ஊழியர்களுக்கு மகப்பேறு, கருச்சிதைவு, தத்தெடுப்பு விடுப்பு அனுமதித்தல் சார்ந்து மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் வழிகாட்டுதல்கள் (Samagra Siksha - State Project Director's guidelines for granting maternity, abortion and adoption leave to female employees working on a Consolidated basis - SPD Letter No.2405/ SS/ A1/ 2020, Dated: 10-12-2021)...


No comments:

Post a Comment

Post Top Ad