ஜனவரி 2010 முதல் ஜனவரி 2020 வரையிலான பத்து ஆண்டுகளில் பட்டதாரி ஆசிரியர் (அறிவியல்) பதவியிலிருந்து முதுகலை ஆசிரியராக (வணிகவியல்) பதவி உயர்வு பெற்ற ஆசிரியர்கள் விபரம் கோரி பொதுத் தகவல் வழங்கும் அலுவலர் (RTI)உத்தரவு... - TAMIL BOOKS FREE PDF

tamil books and story reading portal

Post Top Ad

Tuesday, April 27, 2021

ஜனவரி 2010 முதல் ஜனவரி 2020 வரையிலான பத்து ஆண்டுகளில் பட்டதாரி ஆசிரியர் (அறிவியல்) பதவியிலிருந்து முதுகலை ஆசிரியராக (வணிகவியல்) பதவி உயர்வு பெற்ற ஆசிரியர்கள் விபரம் கோரி பொதுத் தகவல் வழங்கும் அலுவலர் (RTI)உத்தரவு...

ஜனவரி 2010 முதல் ஜனவரி 2020 வரையிலான பத்து ஆண்டுகளில் பட்டதாரி ஆசிரியர் (அறிவியல்) பதவியிலிருந்து முதுகலை ஆசிரியராக (வணிகவியல்) பதவி உயர்வு பெற்ற ஆசிரியர்கள் விபரம் கோரி பொதுத் தகவல் வழங்கும் அலுவலர் (RTI)உத்தரவு...


ஜனவரி 2010 முதல் ஜனவரி 2020 வரையிலான பத்து ஆண்டுகளில் பட்டதாரி ஆசிரியர் (அறிவியல்) பதவியிலிருந்து முதுகலை ஆசிரியராக (வணிகவியல்) பதவி உயர்வு பெற்ற ஆசிரியர்கள் விபரம் கோரி பொதுத் தகவல் வழங்கும் அலுவலர் (RTI) / துணை இயக்குநர் (மின் ஆளுமை) செயல்முறைகள் ந.க.எண்: 11285/ டபிள்யு3/ இ2/ 2021, நாள்: 20-04-2021...


FOR LATEST NEWS JOIN TELEGRAM BELOW

  Join Telegram-   CLICK HERE 


  *இந்த பயனுள்ள தகவலை  உங்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் பகிருங்கள்⏩⏩ 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad